VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 6thD Laser1. Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro sjednání nákupu zboží uvedeného na webu 6thD.eu. Nejedná se o internetový obchod, e-shop ani prodejní web. Jsme firma, která vám prostřednictvím webové prezentace, poskytuje informace pro výběr a koupi zakázkových laserových projektorů pro show a vybraných produktů pro lasershow projektory, používaných naší firmou. Každému zákazníkovi se věnujeme individuálně. Níže uvedené podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Zboží můžete objednat prostřednictvím emailu, telefonicky, písemně nebo po předchozí domluvě, osobní schůzkou. Objednávky uskutečněné Vámi jako zákazníkem jsou závazné. Za závazné se považují objednávky uskutečněné telefonicky, emailem, písemně poštou či ústně nebo písemně při osobní schůzce. Objednávkou, stvrzujete, že jste se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte.
Místem dodání je adresa, kterou uvedete při objednání zboží nebo dle dohody. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení celé kupní ceny, do této doby je zboží majetkem prodávajícího.

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhranní 6thD, má pouze informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


3. Způsob platby a možnosti dodání zboží

Bankovním převodem - platba předem. Dobírka není vzhledem k jednání českých zákazníků již možná.

Zákazník obdrží emailem proforma fakturu vystavenou v CZK, EUR, USD. K fakturované částce bude připočteno poštovné a balné. Následně zákazník uhradí fakturu předem na účet u Raiffeisen banky, přičemž je nezbytné, aby uvedl, že bankovní poplatky hradí v plné výši. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, objednané zboží odešleme prostřednictvím České pošty, DHL, PPL. Kupující je povinen převzít zboží při dodání.

U zakázkových laserových projektorů se skládá záloha 60% z celkové konečné ceny - platí pro české zákazníky. Zákazníci mimo ČR hrádí předem celou částku objednaného zboží, včetně všech bankovních poplatků. Ceny jsou uvedeny bez DPH, případně obě varianty - bez DPH a včetně DPH. Informace o ceně dopravy obdrží zákazník emailem nebo telefonicky podle typu objednaného zboží.

Zakázkové lasery a zboží je dodáváno zpravidla v termínu 4 - 6 týdnů, záleží na počtu zakázek před vaší objednávkou. Komponenty a zboží skladem dodáváme ihned po připsání peněz na náš účet. Zboží na objednávku je dodáváno v době 3 - 4 týdny. O výrazné změně dodací lhůty bude zákazník informován.  

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno či vyrobeno podle přání kupujícího nebo vyrobeno na zakázku pro jeho osobu. Zpravidla všechny lasery i ostatní produkty se vyrábí na zakázku. V případě, že si zákazník odmítne převzít hotový výrobek, je povinen uhradit stornovací poplatek ve výší 30% z jeho prodejní ceny, která s ním byla dohodnuta. Neuhradí-li zákazník stornovací poplatek do 14 dnů od termínu kdy měl hotový výrobek převzít, bude zaregistrován do registru dlužníků a částka bude vymáhána včetně 0,5% z původní prodejní ceny za každý den prodlení.


5. Záruka a práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Na každé zboží se vztahuje záruční lhůta, její délka je uvedena na faktuře nebo záručním listu. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal od zboží po dobu záruční lhůty uschovat.
5.3. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží přepravcem.
5.4. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které případně zjistil a to nejdéle do 24 hodin od převzetí zásilky.
5.5. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do 24 hodin od převzetí.
5.6. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
5.7. K reklamaci je nutné předložit záruční list, pokud byl vystaven, a dále ve všech případech fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

6. Ochrana osobních údajů

Při naší spolupráci chráníme plně vaše soukromí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje (jméno a příjmení, adresa, email, telefon). Tyto údaje chráníme před jakýmkoli zneužitím a v žádnem případě je neposkytujeme třetím osobám. Vyhrazujeme si však právo, zveřejnit a zaregistrovat do registrů dlužníků údaje těch zákazníků, kteří svým jednáním porušili výše zmíněné obchodní podmínky nebo způsobili naší firmě jakékoliv finanční ztráty.

7. Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.